AKTUALNE ZADANIA W OBRONIE ŻYCIA

          Ostatnie miesiące przyniosły znaczące pogorszenie sytuacji rodzin. Z inicjatywy rządu, pod pozorem naprawy finansów publicznych, ograniczono lub zlikwidowano zupełnie szereg uprawnień ważnych z punktu widzenia rodzin. Ta sytuacja powinna mobilizować wszystkich, którym bliskie są sprawy rodzin, do przeciwdziałania niszczeniu kolejnych rozwiązań im sprzyjających. Z tego powodu Zarząd Federacji zwrócił się ostatnio do różnych środowisk o wspólne działanie w następujących sprawach:

· Obrona wychowania prorodzinnego, które zdaniem niektórych powinna zastąpić edukacja seksualna.

Do zmiany charakteru obecnie obowiązującego wychowania prorodzinnego na wychowanie seksualne wzywa Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Niekoniecznie jest tu potrzebna zmiana przepisów prawnych, może to następować poprzez zmianę konsultantów wojewódzkich ds. wychowania prorodzinnego, programów nauczania czy zalecanych książek. Nie można dopuścić do zmiany przynoszącego dobre rezultaty wychowania prorodzinnego na rzecz edukacji seksualnej, która stanowi poważne zagrożenie dla wychowania dzieci i młodzieży. Konieczne jest tworzenie lobby organizacji pozarządowych i politycznych w tej sprawie, przy szerokiej współpracy z rodzicami.

· Obrona praw dziecka poczętego.

Niepokojące są zapowiedzi Parlamentarnej Grupy Kobiet i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn dotyczące inicjatywy ustawodawczej, mającej doprowadzić do rozszerzenia legalnych przyczyn zabijania dzieci poczętych. W tej sytuacji niezbędna jest stała mobilizacja opinii publicznej oraz polityków różnych ugrupowań, by takim propozycjom aktywnie się sprzeciwiali.

· Zaostrzenie przepisów dotyczących pornografii.

W ramach obecnych prac nad nowelizacją kodeksu karnego konieczne jest działanie w celu wprowadzenia możliwie najszerszego ograniczenia produkcji i rozpowszechniania pornografii. Ma to chronić szczególnie osoby małoletnie, ponieważ obecne prawo nie chroni dzieci powyżej lat 15 przed ich wykorzystywaniem do produkcji pornografii. Godzi to w ich dobro, jest sprzeczne z ochroną gwarantowaną w Konstytucji RP oraz Konwencją Praw Dziecka ratyfikowaną przez Polskę w 1991 r.

· Niedopuszczenie do niekaralności samobójstwa wspomaganego.

Propozycję taką zawiera prezydencki projekt nowelizacji prawa karnego. Zmierza on do zmiany artykułu 151 który obecnie brzmi: „Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat". Artykuł ten ma zostać zmieniony poprzez uzupełnienie go następującym paragrafem: „W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”.

· Odrzucenie możliwości niekaralności za zabójstwo człowieka na jego żądanie.

Ważna jest zmiana obowiązującego aktualnie art. 150, który brzmi: „1.Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” poprzez skreślenie paragrafu 2 o następującej treści; „W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia”.

          Zarząd Federacji Ruchów Obrony Życia jest przekonany, że mobilizacja opinii publicznej, aktywność organizacji pozarządowych i polityków partii centroprawicowych może doprowadzić do sukcesu we wszystkich wymienionych sprawach.

Antoni Szymański  
Wiceprezes Polskiej Federacji  
Ruchów Obrony Życia