DEKLARACJA IDEOWA
TOWARZYSTWA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
(z 1981 roku z poprawkami z 1989,1992 i 1995 roku)

        Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) zrzesza ludzi dążących do usunięcia zjawiska sztucznych poronień oraz ich przyczyn przez upowszechnianie naturalnego planowania rodziny i kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa.
        TOR opowiada się za naturalnym planowaniem rodziny, które w żadnym wypadku nie narusza zdrowia małżonków ani środowiska naturalnego, w którym dochodzi do poczęcia dziecka i nie jest sprzeczne z normami jakiegokolwiek systemu etycznego.
        Naturalne planowanie rodziny umożliwia małżonkom zaplanowanie poczęcia lub rezygnację z poczęcia dziecka. Przeżywanie przez małżonków wspólnej odpowiedzialności za dar rodzicielstwa sprzyja rozwojowi wielopoziomowych więzi miłości obejmujących całą osobowość. Ponadto należy podkreślić, że współcześnie proponowane metody naturalnego planowania rodziny są wysoce efektywne i możliwe do stosowania przez cały okres dojrzałego życia kobiety bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Właściwe nauczanie tych metod przez dobrze przeszkolonych ludzi (również tych bez wykształcenia medycznego) daje realną szansę ich upowszechnienia w skali całego społeczeństwa.
       
Wymienione zalety naturalnego planowania rodziny dają mu zdecydowaną przewagę nad metodami antykoncepcyjnymi, których stosowanie jest tylko pozornie łatwe. Osoby korzystające z antykoncepcji są uzależnione od możliwości zakupu odpowiednich środków antykoncepcyjnych oraz podporządkowane konieczności poddawania się badaniom lekarskim i laboratoryjnym.
        Leczenie skutków ubocznych i powikłań należy również wliczyć do kosztów stosowania antykoncepcji. Z tych względów oparcie kilkudziesięcioletniego współżycia małżeńskiego na antykoncepcji jest niedopuszczalne z medycznego punktu widzenia i nie jest akceptowane przez kobiety. W większości przypadków antykoncepcja stanowi niesprawiedliwe obciążenie kobiety i zagraża nie tylko jej zdrowiu, ale także zdrowiu później poczętych dzieci.
       
Posługiwanie się metodami i praktykami antykoncepcyjnymi oraz ukrytymi pod tą nazwą środkami wczesnoporonnymi jest sprzeczne z uznawanym przez TOR systemem wartości etycznych, gdyż sprowadza osobę ludzką do przedmiotu użycia i tym samym narusza najgłębsze poziomy miłości małżeńskiej.
        Mentalność antykoncepcyjna wyrasta z lęku przed płodnością, która jest istotnym elementem zdrowia kobiety i mężczyzny. Taka mentalność jest wyrazem niewiary w możliwość sterowania przez człowieka swoim zachowaniem seksualnym, sprzyja kształtowaniu postawy przeciwnej posiadaniu potomstwa i prowadzi do akceptacji wykonywania sztucznych poronień. Potwierdzają to doświadczenia wysoko rozwiniętych krajów Zachodu, gdzie mimo szeroko udostępnionej antykoncepcji, wprowadzono ustawy dopuszczające wykonywanie sztucznych poronień. Natomiast korzystanie z naturalnego planowania rodziny sprzyja kształtowaniu postawy szacunku dla życia każdej istoty ludzkiej oraz odpowiedzialności za poczęcie dziecka i jego prawidłowy rozwój.
        Sztuczne poronienia są głównie wynikiem nieodpowiedzialności i niedojrzałości psychoseksualnej. Cechuje się ona ograniczaniem życia płciowego do jego funkcji doznaniowych oraz negatywnym nastawieniem do macierzyństwa i ojcostwa. Wiąże się to z instrumentalnym traktowaniem drugiego człowieka i jest skierowane przeciw dziecku poczętemu.
        TOR - szanując godność każdej istoty ludzkiej, zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim manipulacjom genetycznym, a także sztucznym ingerencjom w poczęcie człowieka.
        TOR uważa, że ryzyko badań prenatalnych jest usprawiedliwione tylko wówczas, gdy jest podejmowane w trosce o zdrowie i życie dziecka poczętego poddanego takim badaniom.
       
TOR w swych działaniach ma na celu kształtowanie godnych człowieka wzorców zachowań w sferze życia płciowego, które służą tworzeniu i pogłębianiu międzyosobowych więzi w małżeństwie i rodzinie oraz przygotowywanie dzieci i młodzieży do przyszłych zadań związanych z małżeństwem i rodzicielstwem.
       
TOR uważa, że planowanie rodziny i odpowiedzialne rodzicielstwo jest tak trudnym problemem medycznym i społecznym, że wymaga włączenia wszystkich sił człowieka i jest wymogiem etyki niezależnie od światopoglądu. Członkowie TOR nie ukrywają faktu, że wielu kształtowało swoje postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa czerpiąc z ducha Ewangelii.
       
TOR chce być otwarty na potrzeby ludzi o odmiennych światopoglądach uważając, że dla wszystkich ludzi odpowiedzialne przekazywanie życia jest zawsze dobrem, a sztuczne poronienia są zawsze złem. W pełnym szacunku dialogu TOR chce dzielić się z nimi tym dobrem.
       
TOR uważa, że tak podstawowa zasada moralna, jak poszanowanie dla życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest głęboko wpisana w sumienia wszystkich ludzi. Zasada ta wynika z prawa naturalnego i jest sformułowana w Przykazaniu Bożym - "Nie zabijaj". Życie ludzkie jest najwyższym dobrem doczesnym, a jego ochrona powinna stanowić fundament każdego humanitarnego systemu prawnego. Prawo naturalne jest prawem niezbywalnym i nie może być naruszane ze względu na ochronę jakichkolwiek dóbr podrzędnych.
       
Troska o zabezpieczenie potrzeb wszystkich dzieci, we wszystkich okresach rozwoju, od momentu poczęcia zaczynając, rozstrzyga o prawidłowym rozwoju osobowym młodego pokolenia, które będzie decydowało o przyszłości społeczeństwa i państwa.

Akceptując w pełni przesłania zawarte w encyklikach: HUMANAE  VITAE  i  EVANGELIUM  VITAE,
TOR uznaje, że:

1. Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia i zawsze jest bezcenne i niepowtarzalne.

2. Człowiek jako osoba ludzka nie może być traktowany przedmiotowo przez kogokolwiek.

3. Rodzina jest podstawową wspólnotą osób i naturalnym środowiskiem koniecznym dla rozwoju człowieka, a państwo i wszelkie organizacje oraz grupy społeczne powinny być służebne w stosunku do niej.

4. Naturalne planowanie rodziny, a nie regulacja urodzeń, jest jedyną drogą realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa.

5. Matka i ojciec mają prawo i obowiązek wspólnego wychowywania dzieci.

6. Praca domowa i wysiłek wychowawczy każdej kobiety - matki (rodziców) jest działaniem o najwyższych wartościach, co powinno być w pełni uwzględnione w polityce społecznej państwa.

7. Praca domowa i wysiłek wychowawczy każdej kobiety - matki (rodziców) jest działaniem o najwyższych wartościach, co powinno być w pełni uwzględnione w polityce społecznej państwa.

Index

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Naturalne Planowanie Rodziny

 kleczek"at"prolife.pl