S T A T U T
TOWARZYSTWA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA
z poprawkami uchwalonymi przez II i III Zjazd Delegatów


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (w skrócie TOR), dalej zwane także Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Towarzystwo jest zarejestrowane w Szczecinie, a jego siedziba jest zmienna i rozstrzyga o niej miejsce zamieszkania urzędującego w danej kadencji Prezesa ZG TOR.

§ 4.
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych, które po spełnieniu warunków ustawowych uzyskują osobowość prawną.

§ 5.
Towarzystwo ma charakter zarówno społeczny, jak i naukowy.

§ 6.
Towarzystwo opiera swoja działalność na społecznej pracy swoich członków

§ 7.
Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjna.

§ 8.
Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów Towarzystwa używają pieczęci podłużnej z podanym adresem swojej siedziby.

§ 9.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.

 


II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 10.
Cele Towarzystwa:

1. Przygotowanie młodzieży do zadań odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na ofiarnej miłości i wzajemnym szacunku małżonków.
2. Upowszechnienie świadomości o niezbywalnym prawie do życia każdej istoty ludzkiej od momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz dążenie do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń prawnych i socjalnych w tym względzie.
3. Uświadamianie społeczeństwu istoty sztucznych poronień jako niszczenie życia niewinnych i bezbronnych istot ludzkich, a także ich różnorodnych negatywnych następstw.
4. Upowszechnianie naturalnego planowania rodziny, którego stosowanie jest zgodne z normami etycznymi, sprzyja rozwojowi dojrzałej osobowości i miłości małżeńskiej i nie szkodzi zdrowiu.
5. Rzetelne informowanie o istocie działania i szkodliwych następstwach stosowania środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych.
6. Kształtowanie postaw sprzyjających posiadaniu potomstwa oraz podejmowanie działań dla zapewnienia podstawowych praw i potrzeb wszystkich dzieci
7. Podejmowanie inicjatyw dla dobra rodziny.

§ 11.
Sposoby realizacji celów Towarzystwa:

1. Organizowanie kursów, wykładów, prelekcji i spotkań dyskusyjnych upowszechniających odpowiedzialne rodzicielstwo.
2. Kształcenie i dokształcanie nauczycieli naturalnego planowania rodziny, a także prelegentów i wykładowców upowszechniających odpowiedzialne rodzicielstwo.
3. Przygotowanie pomocy szkoleniowych w postaci: planszy, przezroczy, kaset magnetofonowych i magnetowidowych, filmów, programów kursów oraz ustalanie kryteriów egzaminów weryfikacyjnych.
4. Wydawanie biuletynów, czasopism, publikacji popularnych i naukowych zarówno oryginalnych jak i przekładów.
5. Udział w badaniach naukowych dotyczących szeroko pojętej tematyki rodzinnej, a zwłaszcza naturalnego planowani rodziny oraz sytuacji demograficznej.
6. Współdziałanie ze szkolnictwem, instytucjami wychowawczymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi oraz osobami nie zrzeszonymi w procesie kształtowania postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa.
7. Organizowanie poradni odpowiedzialnego rodzicielstwa (naturalnego planowani rodziny) we współdziałaniu z placówkami służby zdrowia.
8. Współdziałanie z organami administracyjnymi i samorządowymi, placówkami służby zdrowia, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi i grupami nieformalnymi, które organizują opiekę nad rodzinami wielodzietnymi, kobietami ciężarnymi, samotnymi matkami oraz tymi, które ułatwiają tworzenie rodzin zastępczych i przysposabianie dzieci.
9. Wykorzystanie środków społecznego przekazu do realizacji celów Towarzystwa oraz przeciwdziałanie szerzeniu w nich treści pornograficznych, wulgarnych i okrutnych.
10. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia właściwej ochrony prawnej i socjalnej rodziny i dzieci.
11. Współdziałanie z Polakami za granica w upowszechnianiu odpowiedzialnego rodzicielstwa.
12. Współpraca z organizacjami i osobami niezrzeszonymi z zagranicy w realizacji celów Towarzystwa.
13. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych,

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia o nienagannej postawie moralnej, która zaakceptuje treść Deklaracji ideowej i zgłosi chęć realizowania zadań statutowych Towarzystwa.
2. Przyjęcie na członka zwyczajnego dokonuje Zarząd po przedstawieniu opinii o kandydacie przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.
3. Członkiem zwyczajnym staje się członek założyciel z chwila zarejestrowania Towarzystwa, chyba, że wyraził wole stania się członkiem wspierającym.

§ 14.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna.
2. Osoba fizyczna przyjmowana jest na członka wspierającego przez Zarząd Oddziału Terenowego na podstawie pisemnej deklaracji, w której sama określa wysokość dobrowolnych składek. Osoba taka powinna dążyć do osiągnięcia kwalifikacji umożliwiających realizacji zadań statutowych.
3. Osoba prawna przyjmowana jest przez Zarząd Oddziału Terenowego na podstawie pisemnego zgłoszenia po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydium Zarządu Głównego oraz po pisemnym określeniu sposobu wspierania działalności Towarzystwa.

§ 15.
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona na polu działalności Towarzystwa.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Prezydium Zarządu Głównego.

§ 16.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) udziału w zebraniach, konferencjach i zjazdach,
b) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwal władz Towarzystwa
b) aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań statutowych,
c) opłacać regularnie składki członkowskie.
3. Przynależność członka zwyczajnego ustaje z chwila:
a) dobrowolnego wystąpienia
b) skreślenia z listy członków przez właściwy Zarząd Oddziału w związku z zaleganiem w płaceniu składek członkowskich prze okres jednego roku,
c) wykluczenia przez właściwy Zarząd Oddziału w związku z nie przestrzeganiem Statutu lub uchwal władz Towarzystwa, działaniem na szkodę Towarzystwa, a także w razie utraty praw publicznych i obywatelskich.
4. Wykluczenie i skreślenie z listy członków może nastąpić po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego. W razie nie zgłoszenia się w ciągu miesiąca, Zarząd Oddziału Terenowego podejmuje decyzje zaocznie.
5. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji o wykluczeniu do Prezydium Zarządu Głównego w terminie 30 dni, którego decyzja jest ostateczna.

§ 17.
1. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w zebraniach i zjazdach Towarzystwa z głosem doradczym.
2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają za pośrednictwem swych przedstawicieli.
3. Członkostwo wspierające osoby fizycznej ustaje wskutek wystąpienia lub z powodu nie płacenia przez rok czasu dobrowolnie zadeklarowanych składek..
4. Skreślenia z listy członka wspierającego będącego osoba fizyczna dokonuje właściwy Zarząd Oddziału, od której to decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni.
5. Członkostwo wspierające osoby prawnej ustaje z chwila wystąpienia, utraty osobowości prawnej lub skreślenia przez Zarząd Główny, na wniosek Zarządu Oddziału, z powodu nie wypełnienia podjętych zobowiązań.IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 18.

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwal Krajowego Zjazdu Delegatów dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów.

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 19.
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu głównego oraz Głównej komisji Rewizyjnej.
2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Prezesa Zarządu Głównego
4. Wybór Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Towarzystwa oraz podejmowanie stosownych uchwal.
6. Ustalenie głównych kierunków działania na okres kadencji.
7. Uchwalanie zmian w Statucie.
8. Prawo do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20.
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:
a) delegaci wybrani na zebraniach - zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny - z głosem decydującym,
b) członkowie władz towarzystwa, członkowie zwyczajni i wspierający i osoby zaproszone - z głosem doradczym.
2. Zwyczajny Krajowy Zjazd delegatów zwoływany jest prze Zarząd Główny przynajmniej 1 raz na 4 lata.
3. O terminie miejscu i porządku obrad Zjazdu zawiadamia Delegatów Prezydium Zarządu Głównego co najmniej na 1 miesiąc przed terminem Zjazdu.

 

§ 21.
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany:
a) z inicjatywy Zarządu Głównego,
b) na zadanie Głównej komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Prezydium Zarządu Głównego w terminie 3 miesięcy od darty zgłoszenia wniosku, obradując nad sprawami dla których został zwołany.

§ 22.
Krajowy Zjazd Delegatów w przypadku nieobecności więcej niż polowy delegatów jest prawomocny w drugim, uprzednio zapowiedzianym terminie, bez względu na liczbę obecnych. Nie może jednak wówczas podejmować prawomocnych uchwal dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Towarzystwa.

B. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 23.
Zarząd Główny składa się z Prezydium oraz Rady Prezesów Oddziałów.

§ 24.
Do zakresu działań Zarządu Głównego należy podejmowanie zasadniczych decyzji o działalności Towarzystwa w okresie pomiędzy Zjazdami Delegatów, a zwłaszcza:
1. Ustalanie głównych zadań bieżących Towarzystwa.
2. Uchwalanie wysokości minimalnych składek członkowskich, jak również rozmiarów świadczeń finansowych na rzecz Zarządu Głównego.
3. W razie zwolnienia stanowiska w Prezydium Zarządu Głównego, wybranie następcy.
4. Rozstrzyganie o ewentualnym powiększeniu składu Prezydium o nowych członków, w przypadku rozszerzenia jego działalności.
5. W razie konieczności, podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa.
6. Rozstrzyganie w imieniu Towarzystwa o zawieraniu długofalowych porozumień o współpracy z innymi organizacjami krajowymi lub zagranicznymi.

§ 25.
Zarząd Główny podejmuje swoje decyzje podczas zebrań, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z pracy Oddziałów Towarzystwa.
1. Zebrania są organizowane w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Wszystkich członków Zarządu obowiązuje obecność na zebraniach, a w razie niemożności przybycia, należy zapewnić obecność upoważnionego zastępcy lub w inny sposób utrzymać kontakt z Zarządem Głównym.
3. Uchwały Zarządu Głównego podjęte w drugim, uprzedni zapowiedzianym terminie, są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 26.
Prezydium Zarządu głównego składa się z: prezesa, wiceprezesa i skarbnika oraz członków w liczbie zależnej od potrzeb.

§ 27.
Do zakresu działalności Prezydium Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością statutowa Towarzystwa w okresach pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego, zgodnie z jego uchwałami oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Ustalenie zakresu kompetencji swoich członków.
4. Uchwalenie regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych Towarzystwa.
5. Powoływanie nowych Oddziałów oraz inspirowanie ich działalności statutowej.
6. Prawo do uchylania uchwal władz Oddziałów oraz zawieszanie działalności Zarządu Oddziału, jeżeli jest ona niezgodna ze statutem lub w inny sposób szkodzi interesom Towarzystwa.
7. Upoważnianie poszczególnych członków Towarzystwa do podejmowania określonych działań w imieniu Towarzystwa.
8. Nadawanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa.
9. W okresie pomiędzy posiedzeniami Prezydium, Towarzystwo jest reprezentowane przez Prezesa lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 28.
1. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego winny odbywać się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co 4 miesiące.
2. Zebrania Prezydium są zwoływane z inicjatywy Prezesa lub co najmniej 1/3 liczby Członków Prezydium.
3. Uchwały Prezydium podjęte w drugim, wcześniej zapowiedzianym terminie zebrania, są ważne niezależnie od liczby obecnych członków Prezydium.

§ 29.
W zebraniach Zarządu Głównego oraz jego Prezydium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, poszczególni członkowie Towarzystwa, a obecność Głównej Komisji Rewizyjnej jest zalecana.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 30.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w razie potrzeby także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 31.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola i ocena całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej.
2. Nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów Terenowych.
3. Składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów z działalnością Zarządu Głównego oraz przedkładanie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

 

V. ODDZIAŁY TERENOWE TOWARZYSTWA

§ 32.
Towarzystwo tworzy Oddziały Terenowe. Do założenia Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 7 członków założycieli, którzy wystąpią do Prezydium Zarządu Głównego z wnioskiem o powołanie Oddziału.

§ 33.
1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Oddziału,
c) komisja Rewizyjna.
2. Postanowienia § 18. Pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 34.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalenie głównym sposobów realizacji celów statutowych Towarzystwa przez dany Oddział.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Wybór Zarządu Oddziału, Prezesa, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
5. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwal.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 35.
1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie władz Oddziału i władz naczelnych Towarzystwa, członkowi honorowi, wspierający i osoby zaproszone.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
4. W przypadku nieobecności więcej niż polowy członków, Walne Zebranie Oddziału może być prawomocne w drugim, uprzednio zapowiedzianym terminie, bez względu na liczbę obecnych.

§ 36.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:
a) z inicjatywy Zarządu Oddziału,
b) na zadanie Zarządu Głównego,
c) na zadanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
d) na wniosek co najmniej 1/3 ogółu członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia zadania lub wniosku. Zebranie obraduje nad sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane.

§ 37.
Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:
1. Organizowanie praktycznej realizacji statutowych celów Towarzystwa.
2. Przyjmowanie nowych członków, a w razie potrzeby podejmowanie uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka będącego osoba fizyczna (patrz § 17).
3. Wykonanie uchwal władz naczelnych Towarzystwa i Walnych Zebrań Oddziału.
4. Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu oraz Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału.
6. Powoływanie sekcji tematycznych, których kierujący są uprawnieni do nawiązywania współpracy z innymi Oddziałami, organizacjami, instytucjami i grupami nieformalnymi w celu osiągania założonych celów.

§ 38.
1. Zarząd Oddziału kieruje jego działalnością w okresie miedzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd Oddziału liczy od 2 do 7 członków, w zależności od liczebności Oddziału i decyzji Walnego Zebrania.
a) Jeżeli Oddział liczy od 7 do 15 członków, jego Zarząd składa się tylko z prezesa i skarbnika, wówczas Walne Zebrania Członków winny się odbywać przynajmniej raz na 4 lata.
b) W Oddziałach liczących od 16 do 30 członków, Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona skarbnika i sekretarza, a w miarę potrzeby 1 2 Wiceprezesów.
c) W Oddziałach liczących ponad 39 członków Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: prezes, skarbnik i wiceprezes, oraz określona przez Walne Zebranie liczba członków. Prezydium kieruje praca Oddziału pomiędzy zebraniami Zarządu.
d) Zebrania Zarządów Oddziałów, wymienionych w punktach b i c, odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 39.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 - 5 Członków wybranych prze Walne Zebranie Członków Oddziału i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału jest analogiczny do zakresu działania głównej Komisji Rewizyjnej, z tą różnicą, że odnosi się do Oddziału.

 

VI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 40.
Majątek Towarzystwa stanowią: fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.

§ 41.
Na fundusze składają się:
a). wpływy ze składek członkowskich,
b). wpływy z działalności statutowej,
c). darowizny i dotacje,
d). wpływy z działalności gospodarczej.

§ 42.
1. Do składania oświadczeń w zakresie spraw finansowych i majątkowych Towarzystwa upoważniony jest prezes ZG.
2. Do ważności świadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie Prezesa oraz Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny.

Index

Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa

Naturalne Planowanie Rodziny

 kleczek"at"prolife.pl